The Church of Pentecost

 —  —

The Church of Pentecost, Minneapolis, MN